لیزر شبکیه

دستگاه لیزر شبکیه ، دستگاه پیشرفته ای است که بوسیله استفاده از نور لیزر امکان درمان و جلوگیری از پیشرفت بعضی ازبیماریهای چشم را موجب شده و طول عمر چشم رادر مقابله با بعضی از بیماریها علی الخصوص دیابت افزایش می دهد .

تنها اقدامی که قبل از عمل لیزر شبکیه لازم به اجراست استفاده از قطره های گشاد کننده مردمک می باشد تا پزشک جهت لیزر دسترسی کامل به شبکیه بیمار داشته باشد قبل از شروع لیزر تنهایک قطره بی حسی داخل چشم بیمار ریخته می شود . سپس با قرار دادن لنز مخصوص روی چشم بیمار درمان آغاز می شود . در این حالت بیمار تمام مدت باید به جائی که پزشک می گوید نگاه کند و از تکان دادن ناگهانی چشم بشدت خودداری نماید زیرا در زمان لیزر درمانی در صورت تکان دادن چشم لیزر به جایی ناخواسته اصابت کرده و موجب آسیب می گردد.

بسته به شدت و ضعف بیماری در بعضی موارد ممکن است درمان با لیزر در چند جلسه و  مرحله انجام شود که نتیجه نهائی چند هفته یا چند ماه  بعد از اتمام تمامی مراحل لیزر درمانی حاصل و بیمار می بایست جهت تکمیل دوره درمان در تاریخ های اعلام شده از سوی پزشک معالج در  محل کلینیک حضور یابد . پس از انجام لیزر درمانی باید داروهای تجویز شده از سوی پزشک معالج را به دقت و طبق دستور استفاده کند و در بعضی موارد پس از انجام لیزر درمانی ممکن است بیمار تا 48 ساعت تاری دید داشته باشد و گاهی درد که با خوردن  مسکن بر طرف گردد . چنانچه بیمار با درد غیر طبیعی مواجه شود می بایست به پزشک معالج مراجعه نماید . در موارد خاص لیزر درمانی به موقع جایگزین جراحی های سنگین چشم می شود .

و مهم تر اینکه مراجعه به چشم پزشکی و در نتیجه انتخاب زمان لیزر درمانی بسیار مهم و از اهیمت خاصی برخوردار خواهد بود . در صورت تاخیر در بعضی موارد آسیب وارده به چشم برگشت ناپذیر خواهد بود.