پکیج درمانی اسلینگ چشم

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

5400000

کمک جراح

 

پزشک بیهوشی

 

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

 

آزمایشات

 

داروهای مصرفی

100000

لوازم مصرفی

 

مصرفی بخش

30000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

پکیج درمانی ترابکولکتومی

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

7650000

کمک جراح

4800000

پزشک بیهوشی

4800000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

400000

آزمایشات

300000

داروهای مصرفی

1500000

لوازم مصرفی

2200000

مصرفی بخش

50000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

پکیج درمانی بلفاروپلاستی

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

6075000

کمک جراح

 

پزشک بیهوشی

2500000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

 

آزمایشات

30000

داروهای مصرفی

1000000

لوازم مصرفی

1000000

مصرفی بخش

30000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

نوار قلب

210000

پکیج درمانی تخلیه چشم

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

6000000

کمک جراح

 

پزشک بیهوشی

4500000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

 

آزمایشات

30000

داروهای مصرفی

1500000

لوازم مصرفی

2000000

مصرفی بخش

30000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

نوار قلب

210000

پکیج درمانی تخلیه سلیکون

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

540000

کمک جراح

 

پزشک بیهوشی

4800000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

400000

آزمایشات

30000

داروهای مصرفی

800000

لوازم مصرفی

1300000

مصرفی بخش

40000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

نوار قلب

210000

پکیج درمانی شنت

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

8115000

کمک جراح

4328000

پزشک بیهوشی

5200000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

400000

آزمایشات

30000

داروهای مصرفی

1000000

لوازم مصرفی

3000000

مصرفی بخش

70000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

نوار قلب

210000

پکیج درمانی فیکو

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

500000

کمک جراح

 

پزشک بیهوشی

4400000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

400000

آزمایشات

30000

داروهای مصرفی

700000

لوازم مصرفی

1600000

مصرفی بخش

40000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

نوار قلب

210000

پکیج درمانی deep viterectomy

قیمت به ریال

حق العمل جراح

 

اتاق عمل

9000000

کمک جراح

4800000

پزشک بیهوشی

6800000

پزشک عمومی

250000

ریکاوری

400000

آزمایشات

700000

داروهای مصرفی

3000000

لوازم مصرفی

10000000

مصرفی بخش

170000

غذا بیمار

 

غذای همراه

 

خدمات ویژه

 

تشکیل پرونده

20000

نوار قلب

210000

جدول تعرفه های بین الملل

موارد جدول زیر برای همه بیماران بیهوشی به صورت یکسان به عنوان حق مرکز در نظر گرفته و  لحاظ می گردد.

تشکیل پرونده

300.000

ویزیت پزشک عمومی

300.000

ویزیت پزشک بیهوشی

500.000

ازمایشات روتین

800.000

نوار قلب

500.000

غذا و لباس

1.000.000

پزشک داخلی

1.300.000

جمع کل

4700.000

عمل فیکو یک چشم

700
$  دلار

حق العمل جراح 2 K

27.109.600

حق مترجم  30% حق العمل جراح

8.132.880

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

5.000.000

حق مرکز

4700.000

حق اتاق عمل

4.066.440

جمع کل

 

 

عمل ترابیکولکتومی یک چشم 51 K

۱۰۰۰
$ دلار

حق العمل جراح 2 K

42.024.000

حق مترجم  30% حق العمل جراح

12.607.200

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

5.000.000

حق مرکز

4400.000

حق اتاق عمل

 

حق کمک جراح

5.253.000

عمل فیکو وترابیکولکتومی یک چشم 67.45K

۱۲۰۰
$  دلار

حق العمل جراح 2 K

55.578.800

حق مترجم  30% حق العمل جراح

16.673.640

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

5.000.000

حق مرکز

4700.000

حق اتاق عمل

 

حق کمک جراح فقط به ترابکولکتومی تعلق میگیرد

5.253.000

 

عمل استرابیسم 3 عضله یا بیشتر K45K

۱۰۰۰
$ دلار

حق العمل جراح 2 K

37.080.000

حق مترجم  30% حق العمل جراح

11.124.000

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

5.562.000

حق مرکز

4700.000

حق اتاق عمل

5.562.000

حق کمک جراح فقط به ترابکولکتومی تعلق میگیرد

4.635.000

 

عمل بلفاروپلاستی 4 پلک K76.5(یک پلک 22.5 دو پلک40.5)

۱۲۰۰
$  دلار

حق العمل جراح 2 K

66.744.000

حق مترجم  30% حق العمل جراح

20.023.200

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت) در صورت بیهوشی

 

حق مرکز

4400.000

حق اتاق عمل

9.455.400

حق کمک جراح فقط به ترابکولکتومی تعلق میگیرد

 

 

عمل DCR- K35.6

۹۰۰
$ دلار

حق العمل جراح 2 K

29.334.400

حق مترجم  30% حق العمل جراح

8.800.320

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

5.562.000

حق مرکز

4700.000

حق اتاق عمل

4.400.160

حق کمک جراح فقط به ترابکولکتومی تعلق میگیرد

 

 

عمل RD+Deep Vitrectomy K82.5

1500
$  دلار

حق العمل جراح 2 K

67.980.000

حق مترجم  30% حق العمل جراح

20.394.000

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

7.416.000

حق مرکز

4400.000

حق اتاق عمل

10.197.000

حق کمک جراح فقط به ترابکولکتومی تعلق میگیرد

4.635.000

 

عمل RD+ Cataract K86.95

1800
$ دلار

حق العمل جراح 2 K

71.646.800

حق مترجم  30% حق العمل جراح

21.494.040

حق خدمات پاراکلینیک

 

حق بیهوشی 5/1 K(یک ساعت)

7.416.000

حق مرکز

4700.000

حق اتاق عمل

10.747.020

حق کمک جراح فقط به ترابکولکتومی تعلق میگیرد

4.635.000

عمل PRK

700
$  دلار

حق جراح

57.200.000

حق مترجم

13.200.000

لوازم مصرفی

1100.000

جمع کل

71.500.000

Bill of rights of patients

The first axis : patient is right to receive health services

 • All care should respect the values and beliefs of their patients, to be presented.
 • All treatment cares should respect the values and beliefs of their patients , to be presented .
 • Health care to all patient with any type of religion, ethnicity, disease and etc are provide and any different is not between patients.
 • Work with health care service should be the based on latest of sciences.
 • Any health care is need to benefit for patient. 
 •  

The second axis : information 

must be appropriately and adequately for the patients is provide. Subject that should be done inform to patients.

 

 • Patient bill of tight in the time of acceptance.
 • Privacy and predictable hospital costs, both medical and nonmedical services and insurance regulations and the introduction of support systems at the time of acceptance
 • Name, rank of professional liability and medical team responsible for providing care including physicians, nurses and students and communication professionals with other.
 • Diagnostic and therapeutic methods and strengths and weaknesses of each method and possible complications, diagnosis, prognosis and complications and also affect all information in the process of decision for patients
 • The method for access to physicians and medical band members over time .
 • All of the actions that are nature of research
 • The providing of necessary instruction for continue of life