طبقه همکف

    - پذیرش و ترخیص

    - صندوق

    - بانک

    - پاراکلینیک

    - بایگانی

    - مدیریت

    - دفتر پرستاری

طبقه 1

    -اتاق عمل لیزیک

    - دفتر IPD

   - سالن کنفرانس

طبقه 2

    - بخش بستری

طبقه 3

اتاق عمل