نظر خود را به ما بگویید
نظرسنجی

برخورد با شما در اطلاعات و نگهبانی
برخورد با شما در پذیرش
برخورد با شما در ترخیص و حسابداری
نحوه برخورد پرسنل
نظافت اتاق ها
نظافت کلی بیمارستان
آرامش وسکوت
توجه پرستاران و کادر درمان
توجه پزشک معالج
نتیجه خدمات بزشکی
کیفیت بهداشت
سرعت عمل کارکنان
نحوه پرداخت وجوه
خدمات انجام شده در مقابل هزینه های پرداختی
آیا اطلاعات یا تخصصی در زمینه های بهداشت و درمان دارید؟
آیا اطلاعات کلی در مورد هزینه های درمانی دارید؟
آیا قبلا در بیمارستان های دیگر درمان ( جراحی ) شده اید؟
در مقام مقاییسه کیفیت این مرکز نسبت به مراکز مشابه چگونه است؟
آیا اطلاعاتی در مورد پرداخت هزینه ها توسط بیمه دارید؟
درصورت نیاز به توضیحات در باکس زیر وارد کنید
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .